دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ریاست مرکز ریاست مرکز

 | تاریخ ارسال: 1400/4/14 | 

 
       دکتر ماهرخ علائی جنت مکان 
   رئیس مرکز بهداشت غرب تهران
 
سوابق اجرائی :
 • سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی تقی نیا ۱۳۷۷-۱۳۸۰
 • سرپرست مرکز بهداشتی درمانی تهرانسر۱۳۸۰
 • سرپرست مناطق بهداشت۹ و ۲۱ مرکز بهداشت غرب تهران ۱۳۸۰-۱۳۸۴
 • کارشناس مسئول گسترش شبکه مرکز بهداشت غرب تهران ۱۳۸۴ تا کنون
 • نماینده‌ی مرکز در کمیته‌ی تحول اداری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • همکاری در استقرار پروژه‌ی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مرکز بهداشت غرب تحت به عنوان ممیز
 • عضو کمیته راهبردی مرکز بهداشت غرب تهران
 • نماینده مرکز در کارگروه ساختار پروژه مرکز مدیرت سلامت شهری در سال ۱۳۸۹
 • دبیرکمیته برنامه ریزی ودبیر کمیته اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری  در مرکز بهداشت غرب تهران
 • عضو کمیته ستاد صیانت از حقوق شهروندی وحجاب وعفاف
 • عضو کمیته سلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم
 • عضو هیئت مدیره ( غیر موظف) شرکت پژوهش وتوسعه کشاورزی کوثر( از شرکتهای تابعه بنیاد شهید ) در سال های ۹۴ و۹۵
 • عضو کارگروه  اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از سال۹۴ تاکنون
 • رییس مرکز بهداشت غرب تهران از مهر ماه سال ۹۷