دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اولین جلسه ی قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت

 | تاریخ ارسال: 1401/3/18 | 
اولین جلسه ی قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت
 
 

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران:اولین جلسه ی قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ در دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار شد. در ابتدای جلسه ریاست قرارگاه خانم دکتر علایی به اعضای گروه: مدیران ستادی خوش امد گفته و سپس دکتر چرخگری توضیحاتی در مورد اهداف قرارگاه دادند.  در ادامه خانم خالقی تبار دبیر جلسه، ابتدا مسائل پیرامون بحران جمعیت و سالمندی را بیان کرده و سپس اعضای محترم در راستای اجرایی نمودن بند ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شور نشستند.